Projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs

Met de nieuwe Wet natuurbescherming is de zorg voor en bescherming van beschermde soorten gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincies. Op grond van het soortenbeleid van de provincie Zuid-Holland is subsidie verstrekt voor maatregelen gericht op het versterken en beschermen van populaties van bedreigde dier- of plantensoorten of op het verhogen van de natuurwaarden. Door actief treffen van maatregelen ten behoeve van biotopen van kwetsbare soorten te stimuleren, kunnen we een bijdrage leveren aan het behoud van deze soorten binnen de provincie. 

Het soortenbeleid wordt vorm gegeven aan de hand van Zuid-Hollandse icoonsoorten. Dit zijn soorten die gezamenlijk symbool staan voor landschappelijke en ecologische kwaliteiten in Zuid-Holland én/of voor maatschappelijke kwaliteiten en ecosysteemdiensten. De gedachte is dat icoonsoorten de natuur van Zuid-Holland in de volle breedte gaat profiteren van maatregelen die worden genomen ten faveure van deze icoonsoorten ('paraplu-functie'). 

Met de projectsubsidie verbetering biotoop grutto en patrijs wil de provincie Zuid-Holland ruimte bieden voor het versterken van de populaties van de boerenlandvogels. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan het Actieplan Boerenlandvogels. De provincie zet al ruimschoots in op het beheer van weide-, akker- en bollenvogels. Met deze projectsubsidie komt er ruimte voor investeringen ter versterking van het biotoop en de populaties van de icoonsoorten grutto en patrijs.